Khi chúng ta già đi

994

Khi chúng ta già đi

Tiền bạc, danh vọng chẳng còn quan trọng nữa

Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm “Hôm nay bạn thế nào ?”