Điều khoản dịch vụ

1 Phạm vi; Chấp nhận Điều khoản

Do Something, Inc. (“Thực hiện điều gì đó”, “chúng tôi”; “chúng tôi”) yêu cầu bạn xem lại các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”). Các điều khoản trong Các Điều khoản có hiệu lực này kể từ ngày được nêu dưới đây điều chỉnh việc truy cập và sử dụng trang web https://www.dosomething.vn và ứng dụng di động chính thức của Do Something và tất cả các trang được kết hợp trong các tài khoản đó Hoặc điều hành bởi Do Something, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, hình ảnh và các dịch vụ trong đó (gọi chung là “Trang web”).

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng Trang web, và vui lòng tham khảo ý kiến ​​thường xuyên. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyên góp trực tuyến để làm cái gì đó), bạn xác nhận việc chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản của các Điều khoản này, ngoài Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có tại http://dosomething.vn/chinh-sach-bao-mat/(“Chính sách Bảo mật”). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và / hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn nên chọn không tham quan Trang web.

2. Các thay đổi đối với các điều khoản

Do Something có quyền thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào theo ý riêng của mình. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng chúng lên trang web. Việc bạn sử dụng trang web sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ là sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các điều khoản trong Điều khoản sửa đổi.

3. Việc sử dụng bị cấm; Quyền Chấm dứt Truy cập

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp và hợp pháp, và phải thực hiện theo các Điều khoản này.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web, bằng bất kỳ cách nào:

 • Vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương, hoặc quốc tế;
 • Khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên, bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ nội dung không thích hợp hoặc yêu cầu họ không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân;
 • Đe dọa, quấy rối, hoặc lạm dụng không đúng cách những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Do Something, nhân viên, đại lý, các chi nhánh, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người sử dụng trang web;
 • Gửi, nhận, tiếp tục tải, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào không tuân thủ các Điều khoản này;
 • Sao chép, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, hiển thị, tái xuất bản, truyền tải, repost hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Do Something (cần phải tìm thông tin liên lạc dưới đây);
 • “Spam,” thu thập, hoặc cố gắng thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng hoặc người khác vì mục đích spam, tiếp thị, bán cho bên thứ ba, hoặc không đúng đắn hoặc lợi dụng người sử dụng Do Something hoặc Site;
 • Tham gia vào hành vi không trung thực hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mạo nhận hoặc cố mạo nhận người hoặc thực thể khác, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web, hoặc các máy tính, máy chủ hoặc các cơ sở dữ liệu kết nối với nó;
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ức chế việc sử dụng hoặc hưởng lợi của Trang web, hoặc do chúng tôi xác định có thể gây hại cho Do Something, nhân viên, đại lý, các chi nhánh, nhà thầu, hoặc nhà cung cấp dịch vụ, Site, Site users, Để người hoặc pháp nhân đó chịu trách nhiệm pháp lý; hoặc là
 • Nếu không cố gắng để can thiệp vào hoạt động hợp lý và / hoặc hoạt động của trang web. Do Something có quyền chấm dứt Trang web hoặc quyền truy cập của bạn đối với bất kỳ lý do nào, tùy theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm các Điều khoản này bằng cách tham gia vào việc sử dụng bị cấm được mô tả ở trên.

4. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Là một điều kiện để sử dụng các khía cạnh nhất định của Trang web, bạn có thể được yêu cầu tạo Tài khoản và chọn một mật khẩu. Nếu bạn chọn tạo một Tài khoản, bạn phải cung cấp cho Do Something với thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật, đặc biệt là địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của bạn; Việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc tạm ngưng Tài khoản của bạn. Bạn cũng đồng ý thông báo cho Do Something ngay lập tức về những mất mát, trộm cắp, hoặc sử dụng trái phép Tài khoản hoặc Mật khẩu Tài khoản của bạn ngay lập tức.

5. Khước từ trách nhiệm bảo hành; Trang web có sẵn “As-Is”; Giấy phép sử dụng nội dung

Việc bạn truy cập vào và sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào là rủi ro của riêng bạn. BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý R THNG TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NHƯ LÀM NGAY” VÀ “CÓ S AVN”. TRONG ĐIỀU KHOẢN ĐẦY ĐỦ ĐẦY ĐỦ ĐẦY ĐỦ, DO SINH HOẠT TẤT CẢ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KHẢ NĂNG BÁN HO MERC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH Đ PARTC BIỆT HO ORC KHÔNG VI PHẠM. Do Something không đại diện hay bảo đảm bất kỳ hình thức nào đối với Trang web, bao gồm bất kỳ tuyên bố hay bảo hành nào về việc sử dụng Trang web sẽ: (a) kịp thời, không bị gián đoạn hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác ; (B) đáp ứng yêu cầu hoặc mong đợi của bạn; (C) không có sai sót, hoặc lỗi hoặc khuyết tật sẽ được sửa chữa; Hoặc (d) không có virut hoặc các thành phần có hại khác.

Do Something cũng không đại diện hay đảm bảo bất kỳ hình thức nào liên quan đến nội dung; Nội dung do người dùng cung cấp, đặc biệt, là hoàn toàn trách nhiệm của người sử dụng cung cấp nội dung đó. Do Something không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng lên trên hoặc thông qua Trang web. Thay vào đó, bạn đồng ý cấp phép cho Do Something một giấy phép không độc quyền, được thanh toán đầy đủ và không có phí bản quyền, có thể chuyển nhượng được, có thể cấp phép lại toàn cầu để sử dụng nội dung mà bạn đăng lên trên hoặc thông qua Trang web, tuân theo các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Không có lời khuyên hay thông tin, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, có được từ Do Something hay thông qua trang web, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ ở đây.

6. Thoát khỏi Trách nhiệm

QUYỀN LỢI TÔI CÓ THỂ, THEO PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO DOANH NGHIỆP, DO SOMETHING, GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, TÔN GIÁO, TƯ VẤN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO ORC NHÀ PHÂN PHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, HOẶC THIỆT HẠI của mỗi loại và thiên nhiên (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THỰC TẾ, NGẪU NHIÊN, CỨ TỔN HẠI VÀ HẬU QUẢ), biết và chưa biết, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SAU: TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI DÙNG CỦA SITE , BAO GỒM NHƯNG GI BA BẠN VÀ NGƯỜI S OTHER DỤNG KHÁC; CÁC TRANG VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM NH CONTNG NỘI DUNG ĐƯỢC HIỂM VỀ CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ; TRANH CHẤP VỀ VIỆC S US DỤNG HO ORC HÀNH ĐỘNG S US DỤNG TÀI KHOẢN CỦA BẠN HO ORC BÊN THỨ BA; KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K AN SỰ TRUYỀN THÔNG NÀO HO ORC NỘI DUNG CUNG CẤP THEO HO ORC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN CỦA BẠN, BAO GỒM S US DỤNG KHÔNG DỰ ĐOÁN HO ORC THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN NÀY HO ORC NỘI DUNG CỦA BẠN; HO ORC CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K AN SỰ THAM GIA VỚI BÊN THỨ BA TRONG KHÓA S US DỤNG TRANG WEB, DÙNG TRÊN INTERNET, ĐỊA ĐIỂM VẬT LÝ, HO ORC CÁCH KHÁC. BẠN HIỂU RÕ R THNG BÊN THỨ BA NÀY ĐÓ LÀ KHÔNG LÀ ĐẠI DIỆN, NHÂN LỰC, ĐẠI LÝ, HO ORC ĐỐI TƯỢNG LÀM GÌ VÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT VÌ MỤC ĐÍCH NÀO.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, DO SOMETHING, GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO ORC NHÀ PHÂN PHỐI S SH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO: (A) BẤT K AN THỰC HIỆN, TRỰC TIẾP, , EXEMPLARY, PUNITIVE, HO ORC CÁC THIỆT HẠI TỔN HẠI CỦA BẤT K AN LOẠI HƠN NÀO; (B) MẤT LỢI NHUẬN, THU NHẬP, D DATA LIỆU, S US DỤNG, TỐT HAY, MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC; (C) CÁC THIỆT MẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC S US DỤNG, S US DỤNG, HO ORC SỰ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG S US DỤNG TRANG WEB; (D) CÁC THIỆT MẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K AN HÀNH ĐỘNG HO ORC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA B THNG S US DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM NH WITHNG HÀNH ĐỘNG, KHÔNG HÀNH CHÍNH, HÀNH VI KHÔNG HÀNH ĐỘNG HO ORC NỘI DUNG; VÀ / HO ORC (E) CÁC THIỆT HẠI TRONG BẤT K AN HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG NÀO. GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, DÙ LÀ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, LẦM LẠNG, HO ORC BẤT K THE LÝ LUẬT PHÁP LÝ KHÁC, CÓ THỂ HO ORC KHÔNG LÀM GÌ SOM ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO, VÀ X F LÝ NÊN ĐÓ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỔ ĐIỂM CỦA QUÝ VỊ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, TRÁCH NHIỆM CỦA DO SOMETHING VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO /C NHÀ PHÂN PHỐI CHO BẤT K CL KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý , ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN TRƯỚC KHI TIẾT NÀO ĐÂY (50 Đô la Mỹ) HO ORC SỐ TIỀN MÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN S US DỤNG TRANG WEB ỨNG HƯỞNG (KHÔNG). Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ / giới hạn trách nhiệm pháp lý, vì vậy các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn. VÀ ĐIỀU KHI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐIỀU KHIỂN TẠI ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, TRÁCH NHIỆM CỦA DO SOMETHING VÀ CÁC GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO /C NHÀ PHÂN PHỐI CHO BẤT K CL KHIẾN NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý , ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN TRƯỚC KHI TIẾT NÀO ĐÂY (50 Đô la Mỹ) HO ORC SỐ TIỀN MÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN S US DỤNG TRANG WEB ỨNG HƯỞNG (KHÔNG). Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ / giới hạn trách nhiệm pháp lý, vì vậy các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn. VÀ THÊM Ở ĐÂU BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC đặt ra ở đây là mặt hàng có FAILED MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TỔNG TRÁCH NHIỆM HÀNH DO SOMETHING VÀ NÓ giám đốc, cán, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI NÀO, VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ PHÂN PHỐI, CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CHO MỌI BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH , được giới hạn trong ít năm mươi đô la (US $ 50.00) HOẶC SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHÚNG TÔI đỂ SỬ DỤNG TRANG WEB ÁP DỤNG (đó là zero). Một số địa phương có thể không cho phép loại trừ bảo đảm nhất định hoặc loại trừ / giới hạn trách nhiệm, vì vậy những hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn. NH SUPNG NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO /C NHÀ PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI BẤT K CL KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẤT K AN BẢO ĐẢM NGỤ Ý, ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN TRÍ TUỆ NĂM (50 Đô la Mỹ) HO ORC SỐ TIỀN MANG QUÝ VỊ S US DỤNG TRANG WEB S AP DỤNG. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ / giới hạn trách nhiệm pháp lý, vì vậy các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn. NH SUPNG NHÀ CUNG CẤP VÀ / HO /C NHÀ PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI BẤT K CL KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẤT K AN BẢO ĐẢM NGỤ Ý, ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐẾN TRÍ TUỆ NĂM (50 Đô la Mỹ) HO ORC SỐ TIỀN MANG QUÝ VỊ S US DỤNG TRANG WEB S AP DỤNG. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ / giới hạn trách nhiệm pháp lý, vì vậy các giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

7. Các khiếu nại về Bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép bởi Do Something theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Tác giả Bản quyền của Do Something thông tin dưới đây bằng văn bản theo yêu cầu của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, 17 USC 512 (“DMCA”) :

 • Chữ ký điện tử vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 • Xác định tác phẩm có bản quyền đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bảo vệ bởi một thông báo, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
 • Xác định nội dung được cho là vi phạm hoặc là chủ thể của hoạt động vi phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu và thông tin hợp lý đủ để cho phép Do Something tìm nội dung;
 • Thông tin hợp lý đủ để cho phép Do Something liên hệ với bạn, bao gồm ít nhất tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
 • Một tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật cho phép; Và
 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Cơ quan bản quyền được chỉ định của Something được nhận các thông báo về hành vi vi phạm bị khiếu nại là Nguyễn Văn Thuần, DoSomething.vn, [email protected] .

Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã bị xóa (hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu) không vi phạm hoặc bạn có quyền đăng và sử dụng tài liệu trong nội dung của mình, bạn có thể gửi thông báo chống khiếu nại cho Tác nhân bản quyền (xem 17 USC § 512 (g) (3) để biết thêm chi tiết).

8. Luật Quản lý; Người sử dụng quốc tế

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web này, các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật của chúng tôi, và bất kỳ tranh chấp, yêu cầu bồi thường hoặc tranh chấp nào liên quan đến nó sẽ bị chi phối bởi tất cả các tôn trọng theo luật pháp của Bang New York, trừ các luật xung đột về luật pháp. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Trang web này, Điều khoản của chúng tôi, hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được giải quyết chỉ trong các tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại New York, New York, đến thẩm quyền và địa điểm mà bạn đồng ý rõ ràng. Ngoài ra, bạn từ bỏ quyền đưa ra hoặc tham gia bất kỳ khiếu nại nào đối với Do Something, nhân viên, đại lý, hoặc các chi nhánh, như hành động tập thể, củng cố, đa quận hoặc tập thể, hoặc hành động của luật sư tư nhân. Nếu Do Something có hiệu lực đối với bạn trong bất kỳ trọng tài hoặc thủ tục nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi,

Làm Cái gì đó và Trang web được vận hành ở Hoa Kỳ. Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ, hãy lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ được thu thập hoặc chuyển đến Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng trang web và / hoặc cung cấp Làm Cái gì đó với thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc thu thập và chuyển giao.

9. Toàn bộ Hiệp định; Khả năng phân chia

Các Điều khoản này cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Do Something, thay thế cho bất kỳ thỏa thuận hoặc sự hiểu biết bằng văn bản hoặc miệng nào. Nếu Toà án hoặc Toà án khác tìm thấy bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức tối đa có thể và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

10. Liên hệ

Đối với các câu hỏi liên quan đến các Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected] .

11. Ngày hiệu lực

Những Điều khoản này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.